Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

Statistické zpracování dat

VM

RNDr. Vladislav Martínek

Statistika nuda je, má však cenné údaje.

Nabízím statistické zpracování dat do diplomové práce. Prakticky pro Vás zpracuji tu část, která se zabývá verifikací hypotéz. Pomohu s formulací hypotézy, provedu test hypotézy, ověřím předpoklady, vytvořím grafy, formuluji závěry, zkrátka dodám veškeré podklady.

 

Obsah vypracování

Základní statistické veličiny

Jednotlivá měření odpovídají skupinám dat. Např. „A“ jsou hodnoty naměřené u subjektů před aplikací pokusného zásahu, „B“ pak po aplikaci zásahu. Označení také může být slovní např. „vstupní vyšetření“ / „výstupní vyšetření“ apod. Počet skupin je dán experimentem.

tabulka pro aritmetický průměr, medián, modus, rozptyl, směrodatná odchylka
Na základě dodaných dat spočítám aritmetický průměr, medián, modus, rozptyl a směrodatnou odchylku. Hodnoty budou v přehledné excelovské tabulce. Výpočet bude součástí tabulky, pokud tedy dodatečně opravíte naměřené hodnoty, všechny veličiny se automaticky přepočítají.

Krabicový graf

V anglickém originále Box plot nebo také Whisker chart. Jde o graf oblíbený u statistiků, jelikož (ač se to na první pohled nemusí zdát) přehledně ukazuje charakter změn ke kterým po pokusném zásahu u sledovaných subjektů došlo.

graf statistických veličin
Na vodorovné ose jsou jednotlivé skupiny experimentálních dat. Na svislé ose jsou vyneseny hodnoty statistických veličin pro danou skupinu. Graf bude součástí excelového souboru, takže si můžete jeho velikost libovolně přizpůsobit. Opět platí, že změna v datech se automaticky přepočítá do grafu.

Porovnání vstupního a výstupního měření

Formuluji statistické zhodnocení rozdílu mezi vstupním a výstupním měřením. Na základě toho se pak odvozují hypotézy. Laicky řečeno by mělo dojít k posunu průměrné hodnoty vlivem pokusného zásahu.

Formulace hypotéz

Základní domněnka spočívá v tom, že došlo k posunu průměrné hodnoty mezi měřením hodnot před a po provedení pokusného zásahu. Formuluji nebo provedu korekci formulace hypotézy – nulové a alternativní.

Nulová hypotéza H0 by měla tvrdit, že k posunu střední hodnoty před a po pokusném zásahu nedošlo.
Alternativní hypotéza HA naopak tvrdí, že k posunu střední hodnoty došlo. V závislosti na charakteru experimentu můžeme v hypotéze dokonce tvrdit, že došlo k posunu určitým směrem (střední hodnota vzrostla / klesla).

Test normality

Hypotézy lze verifikovat několika různými testy.
Základním faktorem pro výběr správného testu je charakter rozdělení experimentálních dat. Aplikací Shapiro-Wilkova testu zjistím, zda mají naměřené hodnoty normální rozdělení. Výsledky testu, včetně formulace závěru tohoto testu zahrnu do vypracování. Výstupem testu je navíc graf hustoty pravděpodobnosti, který bude také součástí vypracování. Ten ukazuje, nakolik se daná data blíží normálnímu rozdělení.graf shapiro-wilk

Test hypotézy

Pokud mají experimentální data normální rozdělení, bude pro vlastní test hypotézy použita některá z variant t-testu. Pokud mají experimentální data jiné rozdělení než normální, pak bude pro vlastní test hypotézy použit Wilcoxonův test nebo Mann-Whitneyův test případně jiný test. Volba typu testu a varianty bude patřičně zdůvodněna na základě charakteru provedeného experimentu. Výhodou t-testu je relativně silná vypovídající hodnota oproti testům, které nepředpokládají normální rozdělení dat.

V testu bude také vhodně zvolena hladina statistické významnosti, podle níž se určuje kritická hodnota pro hlavní parametr testu. Teprve statistické testy ukáží, zda posun střední hodnoty, který laicky pozorujeme, není pouhým důsledkem variability měřené veličiny. Tuto možnost chceme statistickým testem vyloučit a nulovou hypotézu tak zamítnout. Tím ukážeme, že posun střední hodnoty je statisticky významný (při zvolené hladině statistické významnosti) a můžeme tak přijmou alternativní hypotézu. Součástí dodaného vypracování bude přehledné provedení testu po jednotlivých krocích včetně vyhodnocených parametrů.

Formulace závěru testu

Součástí dodaného vypracování bude zhodnocení statistické významnosti zjištěného posunu střední hodnoty vlivem provedeného pokusného zásahu a dále konkrétní podrobná formulace závěrů plynoucích z testu vzhledem k stanoveným hypotézám. Zásadní je dobré zdůvodnění zamítnutí nulové a přijetí alternativní hypotézy.
Získaný text si můžete přizpůsobit a doladit s formátem Vaší práce. Výstupní soubory poskytnu k dispozici online ve zvoleném formátu MS Word a Excel (.xls | .xlsx | .doc | .docx | .odt | .ods). Pokud po vypracování zjistíte, že potřebujete něco upravit nebo dodatečně pozměnit, provedu danou změnu obratem. V případě, že byste si s něčím nevěděli rady, poradím a pomohu abyste alespoň rámcově měli představu, o co v testech jde. Cílem je dobrá obhajitelnost práce.

 

Scroll back

Close